Převod splaškových vod mimo Švarcavu - I. etapa

Termín realizace: 02/2017 – 09/2018

Základní technické parametry:
Ul. Turkova, Na Švarcavě
- Kameninové potrubí - DN 600, délka potrubí 106 m
- Kameninové potrubí - DN 300, délka potrubí 217 m
- Přepojení stávajících stok, 26-ti kusů domovních přípojek, dešťových svodů a uličních vpustí
Ul. Turkova
- Polypropylénové potrubí DN 300, délka potrubí 39 m
Ul. Jana Deyla
- Polypropylénové potrubí DN 400, délka potrubí 43 m
- Polypropylénové potrubí DN 300, délka potrubí 207 m
- Přepojení 32-ti kusů domovních přípojek a uličních vpustí
Ul. Dr. J. Ezopa
- Polypropylénové potrubí DN 300, délka potrubí 26 m

Popis stavby:

Stavba je realizována z důvodu zamezení vypouštění odpadních vod do zatrubněného toku Švarcava.
V ulici Na Turkova dojde k přespádování kanalizace tak, aby odpadní vody mohly odtékat do ulice K. J. Erbena. V ulici Na Švarcavě budou vystavěny nové kanalizační řady tak, aby do nich bylo možné přepojit splaškové přípojky vedoucí v současnosti do zatrubněné Švarcavy. V ulici Turkova dále doje k propojení kanalizačních řadů. Cílem je eliminovat protékání většího množství odpadních vod přes ulici V Ráji.
V ulici Dr. Jana Deyla dojde k vyspárování kanalizace tak, aby odpadní vody mohly odtékat do Třídy B. Smetany.
V ul. Dr. J. Ezopa dojde k prodloužení kanalizační stoky až k zatrubněnému toku Malá Švarcava tak, aby bylo možné do koncové šachty zaústit výtlačná potrubí domovních přípojek vlastníků nemovitostí ležících za Malou Švarcavou.

Aktuální informace o stavbě:

Probíhají práce na pokládce vodovodu a kanalizace v ulici Na Švarcavě.


Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:
Ing. Petr Keindl: tel.: 602 294 253, e-mail: petr.keindl@vakhk.cz

Zhotovitel:
STAVOKA Hradec Králové, a. s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Hlavní stavbyvedoucí:
Aleš Kodet: 777 785 203, e-mail: ales.kodet@stavokahk.cz

Stavbyvedoucí:,
Radim Macháček: 777 785 212, e-mail: radim.machacek@stavokahk.cz