Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí – II. etapa

Termín realizace: 15. 2. 2018 – 31. 8. 2018

Základní technické parametry:
Gravitační stoky z kameninového potrubí DN 400 v celkové délce potrubí 167 m, vodovodní řady z tvárné litiny DN 150 v délce 354 m.

Popis stavby:
Stavba řeší stavební úpravy stávajících kanalizačních stok a vodovodních řadů na Velkém náměstí. Stavba je rozdělena na dvě části výstavby.

1. část výstavby zahrnuje:

Kanalizační stoku S5 a S6
Kanalizační stoka S6 je vedena v ulici Špitálská a to od kanalizační šachty A 1910 až do šachty A 1903, která je v prostoru Velkého náměstí a napojuje se na ní stoka S5. Stoka S5 vede dlážděnou komunikací směrem k Malému náměstí až do šachty A 3615 (pře dům č.p. 144), kde je ukončena.

Vodovodní řad V3
Vodovodní řad V3 začíná ve vjezdu z Velkého náměstí do ulice V Kopečku a vede dlážděným chodníkem až před dům č. p. 144, kde končí a napojuje se na vodovodní řad V2 vybudovaný v roce 2017.


2. část výstavby zahrnuje:

Kanalizační stoku S7
Obnova stoky začíná ve vjezdu z Malého náměstí na Velké náměstí a to v kanalizační šachtě A1943 odkud stoka vede dlážděnou komunikací až do kanalizační šachty A1945, kde stoka končí.

Vodovodní řad V5 a V4
Vodovodní řad V5 začíná v armaturní šachtě ve vjezdu z Malého náměstí na Velké náměstí a pokračuje ve stávající trase v dlážděné komunikaci až před dům č. p. 27, kde se napojí na stávající vodovodní řad.
Vodovodní řad V4 se napojuje na vodovodní řad V5 před domem č. p. 16, kde přechází na druhou stranu komunikace a pokračuje v dlážděném chodníku až před dům č. p. 140 (Galerie moderního umění), kde se napojuje na vodovodní řad V2 vybudovaný v roce 2017 a zde končí.


Aktuální informace o stavbě:
Stavba byla zahájena 15. 2. 2018 a probíhají práce na kanalizační stoce S6 a vodovodním řadu V3.


Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:
Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:
MATEX HK s. r. o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:
Petr Vacek: tel.: 602 102 402, e-mail: vacek@matex.org