Kanalizace Hradec Králové, ulice Mánesova II.etapa

Termín realizace: 06/2018 – 09 / 2018

Základní technické parametry:
Potrubí z kameninového potrubí DN 400 v délce 86 m.

Popis stavby:
Stavba řeší obnovu stávající kanalizační stoky v ulici Mánesova. Z důvodu velkého množství stávajících inženýrských sítí v ochranném pásmu kanalizační stoky byla navržena nová trasa kanalizační stoky, která vede v komunikaci ulice Mánesova. Stavba bude náročná velkou hloubkou uložení kanalizační stoky a to cca 4,5 m. Součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek k nemovitostem a uličním vpustím.

Aktuální informace o stavbě:
Stavba bude zahájena 15. 6. 2018


Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:
Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:
Bude znám po vyhodnocení výběrového řízení

Stavbyvedoucí: