Činnost společnosti

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a .s. (VAK HK, a .s.) je vodárenskou společností, která zajišťuje komplex činností souvisejících s výrobou a zásobením pitnou vodou, odkanalizováním obcí a čištěním odpadních vod. Působí zejména na území okresu Hradec Králové a zasahuje i do okrajových částí okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Náchod, Kolín, Nymburk, Jičín a Trutnov.

Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky dne 8. 10. 1993. Od počátku působila jako tzv. smíšená společnost (vlastník a zároveň provozovatel veřejného vodovodu a kanalizace). Ke dni 30. 9. 2005 byla prodána provozní část podniku novému provozovateli – společnosti Královéhradecká provozní, a.s., členu skupiny Veolia Voda – a infrastrukturní majetek na dobu 30 let pronajat k jeho provozování. VAK HK, a.s. se stala 34% akcionářem společnosti Královéhradecká provozní a.s. a působí jako ryze vlastnická vodárenská společnost, mezi jejíž klíčové činnosti patří :

- správa vodovodů a kanalizací
V současné době společnost vlastní a spravuje vodovodní sítě v celkové délce 1 316 km včetně 33 817 ks odbočení pro přípojky, prostřednictvím kterých je zásobeno pitnou vodou 160 302 obyvatel. V oblasti kanalizací společnost vlastní 520 km kanalizačních stok a 20 511 odboček pro kanalizační přípojky

- investorská a investiční činnost

- příprava a realizace obnovy stávajících vodovodů a kanalizací

- zajišťování rozvoje vodovodů a kanalizací vyplývajícího ze zákona o vodách

- kontrola činnosti provozovatele (jeho zákonné a smluvní povinnosti)

- rozhodování o ceně vodného a stočného

mapa působnosti VAK HK -  vodovod 2013
mapa působnosti VAK HK - vodovod 2013

mapa působnosti VAK HK - kanalizace 2013
mapa působnosti VAK HK - kanalizace 2013

Technické parametry vodovodů a kanalizací za poslední 3 roky

Ukazatel měrná jednotka 2012 2013 2014
Délka vodovodní sítě km 1 310 1 313 1 316
Počet vodovodních přípojek /nejsou v majetku společnosti/ ks 33 235 33 546 33 817
Kapacita vodovodů l.sec-1 467 467 467
Obsah vodojemů m3 61 670 61 670 61 670
Počet čistíren odpadních vod ks 13 13 13
Kapacita ČOV m³.den-1 73 533 73 973 73 973
Délka stokové sítě km 517 518 520
Počet kanalizačních přípojek /nejsou v majetku společnosti/ ks 17 642 17 762 20 511


Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací

Ukazatel měrná jednotka 2012 2013 2014
Počet obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů ks 158 191 159 259 160 302
Voda vyrobená ve vlastních vodohospodářských zařízeních tis. m3 6 951 6 700 6 465
z toho ze zdrojů podzemní vody tis.m3 6 951 6 660 6 080
z toho ze zdrojů povrchové vody tis.m3 0 40 385
Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci ks 123 746 124 013 124147
Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace (fakturované) tis. m³ 7 526 7 356 7 334
z toho z domácností tis. m³ 3 684 3 515 3 538
z toho od ostatníchtis. m³ 2 171 2 222 2 140
z toho srážkové vody tis. m³ 1 671 1 619 1 656
Množství čištěných odpadních vod, které byly vypuštěny do kanalizace a současně zpoplatněny tis. m³ 7 471 7 299 7 280
Množství čištěných odpadních vod celkem tis. m³ 17 393 18 442 14 930
Množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků celkem tis. m³ 17 450 18 499 14 984